Zasiłek stały – świadczenie o charakterze obligatoryjnym, przyznawane na czas posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub na stałe w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym.

Kto może się ubiegać?

Osoba posiadająca umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności  i której dochód jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej (701 zł) lub osoby w rodzinie (528 zł).

Mogą też ubiegać się osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, lub znacznym, w wieku poprodukcyjnym (kobiety po 60 r.ż i mężczyźni po 65 r.ż) nie posiadające własnego dochodu (emerytury) lub gdy ich dochód jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Jakie dokumenty złożyć?

- wniosek o udzielenie pomocy,
- zaświadczenie o dochodach,
- orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.