Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Komu przysługuje

Osoba lub rodzina gdy występuje jedna z podanych wyżej okoliczności i dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto, w rodzinie na osobę 528zł netto.

Sposób i termin  załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty, które należy złożyć:

- wniosek o udzielenie pomocy,
- zaświadczenie o dochodach.

inne dokumenty potwierdzające trudna sytuację bytową (proszę zapoznać się z opisem na 2 str. wniosku)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018 r. Poz. 1508 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.