Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysłu  guje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
-słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Do stypendium bądź zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują na terenie gminy Siemkowice,
- rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole.

Ponadto w celu udzielenia stypendium szkolnego:

- dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 z późniejszymi zmianami.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

- dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
- dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
- studentom szkół wyższych i licencjackich.

W zależności od potrzeb uczniów stypendium udziela się w formach:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (w szczególności na zakup przyborów szkolnych, np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp., podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników związanych z edukacją ucznia, tornistrów, strojów, obuwia sportowego związanego z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę, np. fartuchy, rękawice ochronne, ubranie i narzędzia niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej, instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, komputerów, programów naukowych do tych komputerów, tuszu do drukarek itp.,
- świadczenia pieniężnego jedynie w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Jakie wydatki nie uznaje się za związane z celami edukacyjnymi?

- zakup okularów korekcyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego itp.,
- zakup instrumentów muzycznych i sprzętu sportowego zakupionego na potrzeby ucznia nie będącego uczniem szkoły muzycznej i sportowej i nie rozwijającego zainteresowań w formach zorganizowanych,
- zakup podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,

Termin i sposób załatwienia sprawy

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

- rodzica lub pełnoletniego ucznia,
- przedstawiciela ustawowego,
- dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń tylko w wyjątkowych przypadkach.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Rozmiar i wielkość świadczenia uzależniona jest od środków finansowych w postaci dotacji celowej oraz ilości stypendystów. Udzielenie pomocy w postaci stypendium szkolnego następuje z chwilą napływu środków finansowych na ten cel.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, dyrektora szkoły oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z informacją odbywaniu nauki w szkole.

- Wniosek na zasiłek szkolny
- Wniosek na stypendium szkolne

Gdzie złożyć wniosek o stypendium bądź zasiłek?

Wnioski można pobrać  i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach

Co jest potrzebne aby uzyskać wypłatę?

Podstawą wypłaty stypendium szkolnego jest przedstawienie imiennych rachunków, faktur potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.