Pomoc po opuszczeniu zakładu karnego

Pomoc jest skierowana do osób mających trudności po opuszczeniu zakładu karnego. Osoby te mogą być objęte zarówno pomocą pieniężną jak i niepieniężną.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania to może się ubiegać? Warunki przyznania

Osoba której dochód nie przekracza:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto,
- w rodzinie na osobę 528 zł netto.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, który jest podstawą do przyznania pomocy i wydania decyzji administracyjnej. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 KPA wynosi 30 dni.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana złożyć:

- Wniosek o udzielenie pomocy,
- Zaświadczenie o dochodach,
- Inne dokumenty potwierdzające trudna sytuację bytową – zwolnienie z zakładu karnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018 r. Poz. 1508 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.