Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach jako podmiot realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” informuje o możliwości składania wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w okresie wakacyjnym.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osobom spełniającym przesłanki ustawowe, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.
Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r.

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

- promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Od 01.06.2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, który przyjmuje wnioski drogą elektroniczną.

Świadczenia wychowawcze objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego są procedowane na tzw. „starych zasadach” z udziałem ośrodków pomocy społecznej, które występują w niektórych sprawach z zapytaniami o ustalenie koordynacji w zakresie zaległych wniosków, prowadzą postępowania w zakresie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczeń i przekazaniu wniosków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłacają świadczenia wychowawcze na tzw. „stare okresy”.