„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

- promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.
Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r.

Od 01.06.2022 r. świadczenie wychowawcze realizowane jest przez ZUS, który przyjmuje wnioski drogą elektroniczną.

Świadczenia wychowawcze objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego są procedowane na tzw. „starych zasadach” z udziałem ośrodków pomocy społecznej, które występują w niektórych sprawach z zapytaniami o ustalenie koordynacji w zakresie zaległych wniosków, prowadzą postępowania w zakresie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczeń i przekazaniu wniosków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłacają świadczenia wychowawcze na tzw. „stare okresy”.