Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie: ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończone do dnia 31 grudnia 2013r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, bądź ukończone kolegium pracowników służb społecznych.
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie lub wiedza teoretyczna z zakresu administracji oraz pracy biurowej,
 2. znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej, umiejętność redagowania pism i komunikatów,
 3. prawo jazdy kat. „B”,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych,
 5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, konsekwencja, egzekwowanie zasad w pracy socjalnej, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność zachowania dyskrecji, wysoka kultura osobista

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na pracownika socjalnego będzie należało między innymi:

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia  i dodatkowe umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym naborem
 5. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy
 6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 7. podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 26.10.2022r do godz. 14.00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS) pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach ul. Plac Wolności 1 lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: ,,Rekrutacja na stanowisko – pracownik socjalny – na zastępstwo”.

Informacje dodatkowe:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy wyposażone w biurko, komputer i drukarkę,
 3. praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami i rodzinami, z psychologiem, terapeutami oraz innymi osobami i instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.
 4. Praca na terenie Gminy Siemkowice, prowadzona również w mieszkaniach osób zgłaszających się po pomoc,
 5. Przewidziana jest umowa na wykorzystywanie własnego samochodu do celów służbowych – zwrot kosztów przejazdu,
 6. umowa na zastępstwo

 Postanowienia końcowe:

 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 4. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. Kierownik GOPS w Siemkowicach zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego;
 6. informacja o wyborze kandydata zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Siemkowicach.