Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

- od 1 do 15 września 2022 roku w przypadku uczniów szkół
- od 1 do 15 października 2022 roku w przypadku słuchaczy kolegiówod 1 do 15 października 2022 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Siemkowice.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) czyli  600,00 zł netto.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach, który realizuje w/w zadanie.

Załączniki:

Wniosek na stypendium 2022 (format pdf)

Wniosek na stypendium 2022 (format docx)