Pomoc rzeczowa / gorący posiłek – „Posiłek w szkole i w domu”

Pomoc w formie rzeczowej – paczki z artykułami spożywczymi i czystościowymi, opał, jeden gorący posiłek dla dzieci w szkołach.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba lub rodzina, w których dochód nie przekracza w przypadku:

- W przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto,
- W rodzinie na osobę 528 zł netto,
- W przypadku jednego gorącego posiłku w szkołach i jadłodajniach dochód nie może przekroczyć 150% kryterium.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty, które należy złożyć:

- Wniosek o udzielenie pomocy,
-Zaświadczenie o dochodach
- Inne dokumenty potwierdzające trudna sytuację bytową (proszę zapoznać się z opisem na 2 str. wniosku).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018 r. Poz. 1508 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.