Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza

- 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2021 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach  w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.