Czym zajmuje się „Zespół Interdyscyplinarny”?

Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Gminie Siemkowice  został powołany Zarządzeniem Nr 233/2018 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 31 października 2018 r.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Sądu Rejonowego w Wieluniu
• Policji,
• Oświaty,
• Ochrony zdrowia,
• Prokuratury Rejonowej w Wieluniu

Do ogólnych celów działalności zespołu można zaliczyć usprawnianie systemu przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz reagowanie na problemy społeczne dotyczące przejawów przemocy w rodzinie, w szczególności:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Służby zdrowia, Prokuratury Rejonowej. Do zadań Zespołu należy pomoc osobom i rodzinom w indywidualnych przypadkach, gdy zostaje założona Niebieska Karta, która jest podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. W tych sytuacjach zostają powołane grupy robocze, których zadaniem jest:

  1. opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy rodzinie,
  2. monitorowanie sytuacji rodzin,
  3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się      w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą     w rodzinie.

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.