Aktualizacja: 1 lipca 2019r.

Prawo do świadczeń wychowawczych określa ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2019.2407). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad  nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze od 01.07.2019r.,  przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód jaki rodzina uzyskuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioski do pobrania:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1
- załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1z