Składki emerytalne – rentowe

Składki emerytalne i rentowe są przyznawane w przypadku konieczności sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny i osoba opiekująca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Kto może ubiegać się o składki?

Prawo do ubiegania się do składek emerytalnych i rentowych przysługuje osobie rezygnującej z pracy, z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Dochód osoby opiekującej się nie może przekroczyć 150% kwoty kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie oraz nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych źródeł.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Jakie dokumenty złożyć?

- Wniosek o udzielenie pomocy,
- Zaświadczenie o dochodach,
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad członkiem rodziny i okres jej trwania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)