Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Siemkowicach informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2020 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach  w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.