Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje iż od 1 września można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.
W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego wnioski należy składać do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu – w tych przypadkach należy szczegółowo uzasadnić przyczynę zwłoki w złożeniu wniosku.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.).