Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole będą  przyjmowane w siedzibie ośrodka od 01 grudnia 2019r. Dzieci, które otrzymają pomoc będą mogły liczyć na posiłki od stycznia do czerwca 2020r.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki – według aktualnej sytuacji rodziny:

*  Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

*  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

*  Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/ emerytury z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

*  Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS.

*  Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.

*  Zaświadczenie o  powierzchni gospodarstwa rolnego.

*  W przypadku choroby w  rodzinie zaświadczenie od lekarza, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Druki wniosków można  pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach.

Wnioski nie posiadające kompletnych dokumentów nie będą przyjmowane.